BINDING

QUANTITYA4 (210x297)A3 (297x420)
0-25£2.90£4.50
26-50£3.20£4.90
51-100£3.50£5.00
101-200£4.00£5.40
201+£4.50£5.50

LAMINATING

COPIESCREDIT CARDA5 POUCHA4 POUCHA3 POUCH
1-10£0.65£0.85£0.95£1.95
11-49£0.55£0.75£0.85£1.65
50+£0.45£0.65£0.75£1.45